Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur

Kathmandu Drubar Square, Basantapur